หนังสือชุด

กษัตริย์ศึกษา

bookgroup-2
หนังสือชุด “กษัตริย์ศึกษา” ของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ซึ่งพยายามรวบรวมงานศึกษาที่แวดล้อมสถาบันกษัตริย์ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรรม เนื่องจากฟ้าเดียวกันเห็นว่า เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าใจสังคมไทยอย่างถึงรากโดยละเลยองค์ความรู้เรื่องสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าเราจะมีทัศนะต่อบทบาทหรือการดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์อย่างไร

การ์ตูนเรณู ปัญญาดี

ranu-bookpack
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันคาดหวังว่า การผลิตซ้ำการ์ตูนชุด เรณู ปัญญาดี ครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มปริมาณเสรีชนชนิดนี้ ผู้ซึ่งมั่นคงดำรงสถิตอยู่ได้ด้วย “อารมณ์ขันขื่น” ไม่ว่าจะพลัดหลงเข้าไปอยู่ในครอบครัวสาธารณ์ ในระบอบการเมืองวิปริต ในนรกดัดจริต หรือในสวรรค์วิมานจอมปลอม แน่นอนว่า เส้นทางสู่ความเป็นอารยะของสังคมไทยยังอีกยาวไกลนัก เรณู ปัญญาดี ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปให้ว่า จุดหมายปลายทางจะอยู่ที่ไหนและจะมีหน้าตาอย่างไร เขาเพียงบอกเป็นนัยว่า คำตอบอาจอยู่ที่เสรีภาพในการตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์นั่นเอง

สยามพากย์

siampak-bookpack
โครงการหนังสือชุด “สยามพากษ์” ซึ่งเราได้คัดเลือกหนังสือที่เห็นว่ามีความสำคัญในการศึกษาทำความเข้าใจการ เปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองไทยในยุคสมัยนั้นๆ ขณะเดียวกันจุดร่วมของหนังสือชุดนี้คือการท้าทาย/หักล้างงานศึกษาก่อนหน้า นั้นด้วยข้อมูลและ/หรือกรอบทฤษฎี แน่นอนว่าไม่มีงานวิชาการชิ้นไหนที่ปราศจากจุดอ่อนให้วิพากษ์หักล้าง ไม่เว้นแม้แต่งานที่เราได้คัดสรรมาจัดพิมพ์ แต่เราเชื่อว่าหนังสือชุด “สยามพากษ์” นี้เป็นงานที่ “ต้องอ่าน” ไม่ว่าจะเห็นพ้องต้องกันด้วยหรือไม่ก็ตาม

สรรพนิพนธ์ จิตร ภูมิศักดิ์

jit-bookpack
โครงการสรรพนิพนธ์ จิตร ภูมิศักดิ์ เป็นหนึ่งในนความพยายามที่จะรวบรวมงานเขียนของ จิตร ภูมิศักดิ์ ทั้งผลงานที่เคยมีการตีพิมพ์มาแล้วทั้งหมด และเพิ่มเติมข้อเขียนที่เพิ่งค้นพบหรือไม่เคยเผยแพร่มาก่อน โดยจัดแยกประเภทผลงานและบรรณาธิการใหม่ รวมทั้งจัดทำบรรณานุกรม ดรรชนีค้นคำ ตลอดจนภาพประกอบเพื่อให้งานที่ออกมามีความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้า วิพากษ์วิจารณ์ และเพิ่มพูนองค์ความรู้ว่าด้วยสังคมไทย สมดังเจตนารมณ์ในการทำงานของ จิตร ภูมิศักดิ์ ต่อไป