รัฐประหาร 19 กันยา

315 ฿

In Stock

ไม่ต้‰องสงสัยเลยว่ˆารัฐประหารส่ˆวนใหญ่ที่เกิดขึ้นทุกครั้งของเมืองไทยล้‰วนแล้วแต่เกี่ยวข‰องกับการแย่ˆงชิงอำนาจด้วยกันทั้งสิ้น ไม่อำนาจทางการเมืองก็อำนาจทางเศรษฐกิจ รัฐประหาร 19 กันยา ก็ไม่ˆเป็?นข้‰อยกเว้น ดังจะเห็นร่องรอยของความไม่พอใจในการจัดสรรอำนาจและผลประโยชน์ทั้งก่อนและหลังรัฐประหาร

แต่ˆการที่จะบอกว่ˆาลำพังเพียงความขัดแย้งทางอำนาจ (โดยเฉพาะการโยกย้‰ายทหาร) นั้นเป็นปั?จจัยเดียวหรือปั?จจัยหลักในการรัฐประหารครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ตอบในหลายคำถาม เช่ˆน ทำไมสังคมการเมืองไทยจึงปล่ˆอยให้‰รัฐธรรมนูญ ซึ่งถูกเรียกกันอย่างแพร่หลายว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน “กลายเป็?นเพียงเศษกระดาษที่ไร้‰ความหมาย เพียงแค่มีรถถังเคลื่อนออกมา ? อ่านเพิ่มเติม >>