ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 : น้ำยาสันติวิธี

72 ฿

Out of Stock

น้ำยาสันติวิธี

แนวคิด “สันติวิธี” แม้ว่าจะเป็นแนวคิดที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นแนวคิดที่ปฏิเสธความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าการใช้ความรุนแรงนั้นแม้ว่าจะแก้ไขปัญหาได้ แต่ก็จะก่อให้เกิดความรุนแรงตามมาอีกไม่สิ้นสุด แต่ทว่า “ความรุนแรงอันเป็นต้นเหตุของปัญหา” และ “วิธีที่รุนแรงซึ่งใช้ในการแก้ไขปัญหา” คืออะไรสำหรับสังคมไทยแม้ว่ายังไม่มีการนิยาม/ถกเถียงกันอย่างจริงจัง แต่บ่อยครั้งที่วิธีการเดียวกัน ในบริบทและผลประโยชน์ทางชนชั้นที่แตกต่างกัน วิธีการหนึ่งคือการใช้สิทธิอย่างถูกต้องชอบธรรม ขณะที่อีกวิธีการหนึ่งคือการใช้ความรุนแรง ด้วยเหตุนี้เองแม้ว่าจะเป็นที่น่ายินดีที่มีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากให้ความสนใจในปัญหาความขัดแย้งและกระบวนการจัดการปัญหาความขัดแย้งด้วยกระบวนการสันติวิธี ทั้งในสถาบันทางวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานความมั่นคงต่างๆ อ่านเพิ่มเติม>>