ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 : 75 ปี หลัง 2475

135 ฿

In Stock

การเดินทางเพื่อกลับไปที่เดิม?

ถึงแม้ระบอบสมบูรณาญาสิทธาชย์ ในความหมาย “ระบอบการแกครองซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นทั้งประมุขของรัฐ และทรงเป้นประมุขฝ่ายบริหาร โดยมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ” (พจนานุกรม ฉบับมติชน, น.387) จะถึงกาลอวสานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

การปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 หรือ เมื่อ 75 ปีที่แล้ว พร้อมๆ กับการสถาปนาแนวคิดที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ดังปรากฏในคำประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1 ว่า “ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า ประเทศเรานี้เป็นของราษฎร ไม่ใช่เป็นของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวง” และมาตอกย้ำในมาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญฉบับแรกว่า “อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย” อ่านเพิ่มเติม>>